Obchodní podmínky

!!! DŮLEŽITÉ !!! ESHOP JE OD 4.3.2015 DO 31.7.2015 POZASTAVEN !!! VEŠKERÉ OBJEDNÁVKY BUDEME VYŘIZOVAT OD 1.8.2015 !!!

Provozovatel: Michaela Kubanová
IČ: 71308008

Všeobecné obchodní podmínky  (VOP) internetového obchodu www.123masaze.cz 

Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.123zazitky.cz (dále jen Prodávající). Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím (dále jen Prodávající) na straně dodavatele a kupujícím (dále také zákazníkem) na straně odběratele. Provozovatelem obchodu je: (viz.: Prodávající uvedený v hlavičce). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

I. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

II. Informace o smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

III. Cenové podmínky

· Cena zboží. Seznam zboží zobrazovaný na Prodávající budiž chápán jako nabídka prodávajícího blíže neurčitému počtu adresátů  (dále jen katalog). Katalog obsahuje prodejní cenu s daní z přidané hodnoty. V ceně zboží není započítáno dopravné a balné (tyto položky se mohou dle konkrétní objednávky lišit v závislosti na způsobu dopravy a charakteru zboží). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v katalogu bez předchozího upozornění, měnit ceny na již uzavřených, potvrzených objednávkách není možné. Ceny jsou platné v momentě uskutečnění - odeslání objednávky. Cenové pobídky, akce, slevy trvají do vyprodání zásob nebo odvolání, zpravidla několik měsíců.

· Poštovné a balné - doporučený balík. Ke každé objednávce uskutečněné na Prodávající, která bude dodána formou doporučeného balíku, bude připočtena paušální částka 99,- Kč s DPH. Tato částka se skládá z poplatku za poštovní službu, pojištění zásilky a poplatku za zabalení zboží, manipulaci. U zásilek do zahraničí bude k objednávce připočtena paušální cena poštovného a balného, která bude později navýšena individuelně podle skutečných nákladů na expedici a písemně potvrzena elektronickou poštou objednateli. V případě, že by výši nákladů na dopravu a balné do zahraničí objednatel nemohl akceptovat, dochází ke zrušení smlouvy a zboží nebude odesláno. Doručení zásilky zpravidla přepravce Česká pošta uvádí 3-4 pracovní dny od podání zásilky.

· Poštovné a balné - doporučený balík + dobírka. Ke každé objednávce uskutečněné na Prodávající, která bude dodána formou dobírkového doporučeného balíku, bude připočtena paušální částka 119,- Kč s DPH. Tato částka se skládá z poplatku za poštovní službu, pojištění zásilky a poplatku za zabalení zboží, manipulaci. U zásilek do zahraničí bude k objednávce připočtena paušální cena poštovného a balného, která bude později navýšena individuelně podle skutečných nákladů na expedici a písemně potvrzena elektronickou poštou objednateli. V případě, že by výši nákladů na dopravu a balné do zahraničí objednatel nemohl akceptovat, dochází ke zrušení smlouvy a zboží nebude odesláno. Doručení zásilky zpravidla přepravce Česká pošta uvádí 3-4 pracovní dny od podání zásilky.

IV. Podmínky a možnosti úhrady 

· Platba poštovní dobírkou. Zákazník může jako formu úhrady zvolit platbu dobírkou. Platbu dobírkou může použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území ČR s dodací adresou na území ČR.

Platba běžným bankovním převodem. Zákazník může jako formu úhrady zvolit  platbu bankovním převodem. Úhradu provede zákazník na účet dodavatele: (viz. email, který přijde Zákazníkovi po objednání). Jako variabilní symbol platby použije zákazník číslo jím uskutečněné objednávky.

V. Podmínky dodání 

· Termín expedice zboží. Prodávajíci vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice. Veškeré zásilky Prodávající včetně korespondence jsou zasílány jako doporučené. Standardní termín expedice je do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky, maximální termín expedice je do 7 pracovních dnů. U objednávek, které není možné odeslat ve výše uvedeném termínu, lze termín dodání posunout, ale pouze se souhlasem zákazníka. Nedodržení termínu expedice, dává zákazníkovi právo odstoupit od kupní smlouvy, a to bez jakékoli z toho pro něj vyplývající sankce, zejména bezplatně. Tato žádost by měla mít písemnou formu a v rámci rychlého doručení dodavateli by měla být zaslána elektronickou poštou na adresu info@123masaze.cz . Dodržením uvedeného způsobu odstoupení od smlouvy zákazník nejlépe prokáže storno smlouvy.   

· Kupující je povinen převzít věc při dodání, tím ovšem není dotčeno jeho právo uplatnit při převzetí svá práva plynoucí z odpovědnosti za vady či jeho právo na odstoupení od smlouvy dané zákonem.

· Převzetím zásilky přechází na kupujícího vlastnictví koupené věci.

VI. Rozpor s kupní smlouvou

Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím,  výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

VII. Záruční podmínky

· Prodávající poskytuje na veškeré jím nabízené respektive prodávané zboží záruku 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.

· Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

· Podle charakteru vady má spotřebitel při uplatnění záruky:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Výměna zboží :

1. V případě potřeby  Vám  nepoškozené zboží v originálním balení po předchozí domluvě rádi vyměníme.

Doporučený postup při výměně :

1.Nepoškozené zboží nám zašlete po předchozí domluvě (mailem nebo telefonicky) jako doporučený balík (ne na dobírku) nejpozději do 14 dnů od zakoupení, na naši adresu, a to včetně originálního daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, zašleme Vám náhradní zboží. Náklady spojené s výměnou (poštovné), nese v plné výši kupující. Zboží, které by bylo poškozeno během přepravy v důsledku nesprávného obalu nelze vyměnit, nebo žádat vrácení peněz (zde zodpovědnost nese dopravce). 

2.Náklady na poštovné, spojené s výměnou zboží, hradí zákazník.

VIII. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění (zásilky)

Spotřebitel má právo dle § 53 odst. 7 Obč.Z. odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (pomocí internetu). Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží, vykazuje-li dodané zboží vadu, postupuje kupující jako při běžné reklamaci.

Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.

Žádáme o doložení dokladů prokazujících uzavření kupní smlouvy v našem internetovém obchodě a o sdělení čísla Vašeho účtu.

Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením v zákonné lhůtě. Vracené zboží doporučujeme pojistit.  Při splnění zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy bude kupujícímu vrácena částka odpovídající kupní ceně zboží, případně snížená pouze o skutečně vynaložené náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží. Spotřebiteli bude vrácena kupní cena na bankovní účet nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy (vrácení je možné pouze na bankovní účet spotřebitele, případně na jiný účet, jehož číslo sdělí spotřebitel prodávajícímu).

Kromě  případů,  kdy  je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle uvedeného zákonného ustanovení od smluv

a)       na  poskytování  služeb,  jestliže  s  jejich  plněním  bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b)       na  dodávku  zboží  nebo  služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c)       na  dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,  jakož  i  zboží,  které  podléhá  rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d)       na  dodávku  audio  a  video  nahrávek  a  počítačových  programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e)       na dodávku novin, periodik a časopisů,
f)        spočívajících ve hře nebo loterii

V případě, kdy se spotřebitel rozhodne využít svého práva na odstoupení od smlouvy, pak společně s projevem své vůle od smlouvy odstoupit (viz výše) vrací zboží v nepoškozeném, kompletním stavu (návod, záruční list, příslušenství), a to nejlépe včetně originálního neporušeného obalu.

Prodávající je oprávněn po spotřebiteli požadovat kompenzaci spočívající v případném vzniklém snížení hodnoty věci způsobené zejména jejím poškozením, nekompletností apod. Tím není nijak dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.

IX. Storno podmínky - odstoupení od kupní smlouvy

· Storno objednávky do 12 hodin. Pokud zákazník provede storno objednávky do 12 hodin od potvrzení objednávky, nebude zatížen žádným stornovacím poplatkem. V případě storna do 12 hodin, kde již zákazník provedl převod příslušné částky na účet Prodávajícího, mu tato bude vrácena do 7 pracovních dnů, ponížena o nutné náklady dodavatele na vrácení finančních prostředků (zpoplatněný příkaz k úhradě).

· Storno objednávky z důvodu nedodržení expediční lhůty. V případě, že Prodávající nedodrží expediční lhůtu, respektive náhradní expediční lhůtu danou podle odstavce V. Podmínky dodání, má zákazník právo okamžitě odstoupit od kupní smlouvy a nebude ze strany Prodávající zatížen žádným stornovacím poplatkem.

· Bezdůvodné  storno objednávky. Za bezdůvodné storno je automaticky považována  taková zásilka, kterou dopravce nebo Česká pošta vrátí Prodávající s tím, že ji zákazník nepřevzal v úložní době, její převzetí odmítl (vyjma případů uplatnění práv souvisejících s odpovědností za vady či uplatnění zákonného práva odstoupit od smlouvy), zásilku nebylo možné doručit z jiných důvodů na straně kupujícího. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění, který bude vyjadřovat zejména náklady na marné doručení zboží a případné jeho opětovné zaslání.

· V případě nemožnosti plnění potvrzené objednávky kupujícího ze strany prodávajícího (např. zboží se již nedodává), je prodávající od uzavřené kupní smlouvy oprávněn odstoupit. V takovém případě bez zbytečného odkladu kupujícímu vrátí veškeré jím předem zaplacené finanční prostředky.

X. Reklamační řád

Reklamační řád Prodávající s.r.o. vychází z občanského zákoníku a a zák. o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

V případě reklamace uplatněné kupujícím, který není spotřebitelem se jeho práva z odpovědnosti za vady řídí platným a účinným obchodním zákoníkem a prodávající je oprávněn přiměřeně na takového kupujícího aplikovat tento reklamační řád.

Přečtěte si, prosím, podrobné záruční podmínky v čl. VI. a VII. VOP

Tento reklamační řád je nedílnou součástí VOP, resp. uzavřené smlouvy. S jeho obsahem se může kupující seznámit před vlastním odesláním objednávky a je na něj dostatečným způsobem upozorněn.

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitelem je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme zásilku a neprodleně kontaktuje internetový obchod 123zazitky.cz. Pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list (fakturu - daňový doklad), je povinen ihned informovat internetový obchod 123zazitky.cz, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno, aby při dodání zboží překontroloval, zda-li zásilka není zvnějšku poškozena či zda je kompletní. V případě dodání poškozené zásilky, jež může být předpokladem poškození i samotného dodaného zboží, nemusí takovou zásilku přebírat. Rovněž nemusí přebírat nekompletní zásilku. Do přepravních dokladů by pak měl uvést, že dodání poškozené či nekompletní zásilky bylo důvodem jejího nepřevzetí. Ve vlastním zájmu o tom současně informuje dodavatele, aby ten mohl okamžitě napravit nedostatek doručené zásilky v co nejkratším čase. Kupující má možnost veškeré své výhrady k dodané zásilce uvést do přepravních dokladů či je jinak vhodně a prokazatelně sdělit dodavateli. Pokud tak učiní, výrazně tak ulehčuje vyřízení případné pozdější reklamace zásilky, která byla poškozena přepravou nebo byla nekompletní.

Při uplatňování reklamace dodávejte reklamovanou věc kompletní včetně jejího příslušenství, jenž může být důvodem reklamované vady, nejlépe s průvodní dokumentací a nejlépe v originálním obalu. V případě, že již originálním obalem nedisponujete, zboží vhodně zabate tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození přepravou. Reklamované zboží doporučujeme pojistit pro případ jeho ztráty při přepravě. Reklamaci můžete uplatnit pouze na adrese dodavatele.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit u prodávajícího nutné náklady, které mu vzniknou v souvislosti s uplatňováním jeho práv z odpovědnosti za vady. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Kontaktní osoba pověřená vyřizováním reklamací:
(viz.: Prodávající uvedený v hlavičce)

K reklamaci nebude přijato zejména zboží:

poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné

s prošlou záruční lhůtou v den uplatnění reklamace

mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené atd.) – pokud toto poškození nevzniklo v důsledku vady věci, za kterou odpovídá prodávající

poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží

zboží poškozené neodborným servisním zásahem

Reklamace, jak postupovat? Pokud už se tedy stane, že zboží Vám nedošlo úplně v pořádku, nebo se v průběhu užívání objevila nějaká vada, postupujte prosím podle následujících instrukcí. Usnadníte tak práci nám a Vaši reklamaci budeme moci vyřídit v co nejkratším možném termínu k Vaší spokojenosti.

· Popis správně zaslané reklamace. Připravte si prosím záruční list nebo daňový doklad, který Vám byl doručen spolu se zbožím (či jiné doklady prokazující uzavření kupní smlouvy). Zabalte vadné zboží nejlépe do původního obalu nebo ho jinak bezpečně zabalte, aby nedošlo k poškození při přepravě a nezapomeňte přiložit kopii doručenky nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno, dále pak podrobný popis vady výrobku, u prádla je lépe označit místo vady samolepícím papírovým štítkem. Zároveň v souladu s těmito VOP zvolte, jaké řešení vaší reklamace požadujete. Vadné zboží spolu s dokladem o koupi a popisem závady vložíte nejlépe do kartonové krabice.

V případě dodání poškozené zásilky ji doporučujeme nepřebírat, pokud se přesto  tak rozhodnete, požádejte poštovního doručovatele o sepsání protokolu o dodání poškozené zásilky. V případě následného zjištění poškozeného zboží přepravou nás bezodkladně kontaktujte za účelem, co nejrychlejšího řešení vzniklé situace. Pamatujte, že v těchto případech Vaše co nejrychlejší reakce podstatně zvyšuje úspěšnost reklamace zboží, které bylo poškozeno přepravou. Blíže o procesu převzetí zboží, je uvedeno výše v reklamačním řádu.

Prodávající rozhodne o vaší reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 dnů, do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po  uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající  je  povinen  spotřebiteli  vydat  písemné potvrzení  o  tom,  kdy  spotřebitel  právo  uplatnil,  co  je  obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení  o  datu  a  způsobu  vyřízení  reklamace, včetně potvrzení o provedení  opravy  a  době  jejího  trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí  reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Adresa pro zaslání zboží je: Michaela Kubanová, Ostrovského 2264/33, Praha 5, 150 00

XI. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám vyjma dopravce, za účelem bezproblémového doručení zboží.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena třetími osobami. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky zboží a služeb a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník může požádat o výmaz osobních údajů. Vymazány mohou být pouze data z databáze internetového obchodu, osobní data zůstanou v databázi účetnictví firmy.

XII. Závěrečná ustanovení

Objednávka vytvořená zákazníkem na 123zazitky.cz je pro zákazníka i pro Prodávající závazná. Objednávka se považuje za uzavřenou a potvrzenou stiskem tlačítka potvrdit objednávku. O tomto úkonu je proveden dokladovatelný záznam v databázi Prodávající. Zákazník je o úspěšném uzavření objednávky informován elektronickou poštou, případně telefonicky a je požádán o autorizaci (znovupotvrzení objednávky). Potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího vzniká mezi prodávajícím a zákazníkem řádná kupní smlouva podle §44 občanského zákoníka. Potvrzení obdrží zákazník písemně na elektronickou adresu uvedenou při registraci, případně mu bude objednávka, kupní smlouva potvrzena telefonicky.

Nepřevzetí dobírky:
Objednáním zboží kupujícím vzniká mezi kupujícím a prodejcem platná a závazná KUPNÍ SMLOUVA, zákazník je povinnen dobírku převzít.  Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou podstoupeny předány společnosti www.uhrazeno.cz k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku můžete stornovat do max. 8 hod. od objednání.

Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 300,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.


V momentě odeslání je kupující informován emailem o odeslání zásilky a je mu současně sděleno číslo balíku. V případě, že Česká pošta nedodá oznámení kupujícímu do schránky do 3 dnů od odeslání, má kupující povinnost si sám ověřit, zda byla zásilka na poště uložena (prostředníctví zaslaného čísla zásilky na internetu nebo zavoláním na svoji poštu a ověřením přitomnosti balíku na jméno). V případě, že již odeslaná objednávka, která by měla být hrazena dobírkou, nebude zákazníkem u přepravce vyzvednuta, prodejce má právo na náhradu vzniklé škody kupujícím. Náhradou se rozumí peněžní částka, která reprezentuje škody vzniklé na poštovném, balném, telefonických hovorech a dalších nákladech spojených s odesláním zásilky. Tato částka je limitována hranicí 150,- Kč a pokud se prodejce s kupujícím nedohodnou na znovuodeslání balíčku, bude po kupujícím požadována. Pokud se však obě strany dohodnou na znovuodeslání balíčku, nebude tato náhrada škody požadována a balíček bude znovu odeslán s přirážkou na poštovném. Pokud balíček nebude ani podruhé vyzvednut, prodejce má opět právo na náhradu vzniklé škody a bude již nekompromisně požadovat její uhrazení do maximální výše 300,- Kč.
Pokud dojde k situaci, kdy prodejce bude požadovat náhradu škody, bude kupujícímu, který porušil kupní smlouvu odeslána na e-mail informace s platebními detaily, jak škodu uhradit. Stejně tak mu bude Českou poštou zaslána poštovní poukázka typu C s předvyplněná na úhradu této škody. Nedojde-li k úhradě škody do 21-ti dní od zaslání těchto dvou výzev, bude k této škodě připočítána smluvní pokuta 500,- Kč, a celá pohledávka bude postoupena firmě k vymáhání pohledávek.
V případě, že kupující nevyzvedne u přepravce objednávku, která byla hrazena předem, prodejce má právo na uhrazení dalšího poštovného kupujícím před znovuodesláním. Zákazník může uhradit částku 99,- Kč a balíček mu bude znovu odeslán, nebo si jej vyzvednout po telefonické domluvě osobně.
Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s platnými zákony České republiky.

Prodávající vydává tyto podmínky na dobu neurčitou a vyhrazuje si právo jejich změny bez předchozího upozornění.


Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2015

 

Facebook

Klasické přihlášení

Nemůžete vyplnit toto pole
 

Přihlášení přes sociální sítě